INLEIDING:


Stichting FamiliaNederland is in 2008 opgericht met als doel om geld in te zamelenvoor Familia India, een uniek kindertehuisproject in West Bengalen,India. Het beoogde project stelt zich ten doel om weeskinderen enverlaten en/of misbruikte kinderen, in een familiale omgeving, eenkansrijke toekomst te bieden.


Familia India is eenkleine commune bestaande uit vier pleeggezinnen, in een dorpje 55kmten noorden van Kolkata. De naam staat voor het belangrijkste doelvan de organisatie, namelijk het bieden van een familieleven aankinderen die hun ouders en familie op jonge leeftijd moeten missen.


Per oktober 2010 wonen er 65 kinderen op het terrein, in vier grotegezinnen. Daarnaast zijn er nog veertien kinderen die eerder wel ineen van de pleeggezinnen woonden, maar nu bij hun eigen familiekunnen leven, en waar Familia wel nog zorgt voor bijvoorbeeldscholing en medische zorg. In totaal vallen er 79 kinderen onder dehoede van Familia. Verder runt Familia een kleuterschool en eenlagere (English medium) school, en ook een tehuis voor alleenstaandebejaarden. Al met al bereikt Familia met al haar hulp wel 1.000mensen. Voor meer informatie: www.familiaindia.org


FamiliaIndia is een particulier initiatief en krijgt geen geld van deIndiase overheid en draait dientengevolge op structurele sponsoringvan met name Terre des Hommes. Familia India wil graag minderafhankelijk worden van sponsors en op termijn zelfvoorzienendworden. Enerzijds is Familia India gestart met de bouw van eenmiddelbare (English Medium) school, met het idee dat dit voldoendeschoolgeld op zal leveren om tevens te voorzien in de financieringvan Familia. Anderzijds laat de kwaliteit van het reguliere onderwijste wensen over en wordt er in het Bengali onderwezen. Een middelbareschool, waar in het Engels les gegeven wordt, is voor kinderen in eenkansarme rurale omgeving in India de weg naar een kansrijketoekomst. De leerlingen van de school komen uit de directe omgevingen voor een klein deel uit Familia. Voor de bouw van de school isveel geld nodig en stichting Familia Nederland wil daar graag aanbijdragen.


  1. STRATEGIE


2.1 Kernprincipesen uitgangspunten

De stichting FamiliaNederland behelst een kleinschalig particulier initiatief om, met eenminimum aan kosten, zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor éénspecifiek charitatief doel, Familia India. De stichting kentuiteraard geen winstoogmerk en alle netto beschikbare gelden zullenten goede komen aan het beoogde doel. Het bestuur streeft ernaar omde volle 100% van de door derden gedoneerde gelden naar Familia Indiaover te maken. Het doel van de fondsenwerving is tweeledig, enerzijdsals aanvulling op de structurele basisfinanciering van Familia,anderzijds een bijdrage te leveren aan de financiering van de bouwvan de middelbare school.


2.2 Statutairedoelstellingen

2.2.1. De Stichtingstelt zich ten doel:

a. Het bieden vanfinanciële ondersteuning aan Project Familia India. Project FamiliaIndia ontfermt zich over kinderen, die hun ouders en familie hebbenverloren en zet zich er voor in om deze kinderen de vreugde tebieden en ook de voordelen die kinderen hebben als ze opgroeien ineen natuurlijke familie.

b. Te investeren inhet zelfvoorzienend vermogen van Familia India.

2.2.2. De stichtingtracht haar doel onder meer te bereiken door: het werven vandonateurs en fondsen,waarna de ontvangen gelden, zonder tussenkomst van derden, terbeschikking worden gesteldaan Familia India. Een en ander in de ruimste zijn van het woord.


2.3 Afwezigheidwinstoogmerk

De stichting kentgeen winstoogmerk. Alle netto beschikbare gelden zullen wordenovergemaakt aan Familia India.


2.4 Bestemmingliquidatieoogmerk

In geval van liquidatie van de stichting, zal, na vereffening, het resterendesaldo worden overgemaakt naar Familia India.


2.5 Missie

De missie van destichting is om, op kleine schaal, en specifiek gericht op hetondersteunen van Familia India, actief mee te helpen aan een beterewereld.


2.6 Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen uitsluitend met en door vrijwilligers, op

  • Block 1003
    • HTML
familia-logo
Steun Familia India en word donateur!

KLIK HIER

IBAN NL 46 TRIO 078.68.29.745
Familia India op Facebook
A
a
n

d
e
z
s
i
t
e  
w
o
r
d
t

g
e
w
e
r
k
t