familia-logo

"We can do no great things, only small things with great love"

Moeder Theresa

Een droom van een missie


De droom van K.C. Thomas begint in de jaren zeventig als hij met Moeder Theresa in de sloppenwijken van Kolkata in India werkt om zoveel mogelijk straatkinderen in leven te houden door ze eten te geven en een slaapplaats te bieden.

K.C. wil echter méér doen. Hij wil kansarme kinderen ook scholing bieden en een familiale opvang in een "eigen" thuis en liefst ook nog sport en spel en cultuur. Zonder een cent op zak start hij in 1977 Familia India. Het wordt de missie van zijn leven en met succes. In zevenendertig jaar tijd is Familia India uitgegroeid tot een bijzonder project waarbij weeskinderen centraal staan, maar ook een bejaardenhuis is gerealiseerd en een crèche voor kinderen van alleenstaande vrouwen en er sociaal werk wordt gedaan in de wijde omtrek van Familia Home. Zo worden wel duizend mensen bereikt met enigerlei vorm van hulp.

Voor meer informatie: www.familiaindia.org

Negen jaar geleden is K.C. Thomas begonnen met het opzetten van Familia School. Deze school zal in zijn droom uitgroeien tot een gecertificeerde 'Secondary English Medium School' voor twaalfhonderd leerlingen. En daarmee krijgen kinderen uit een kansarm gebied uitzicht op een betere toekomst. De school is nodig omdat het niveau van de staatsscholen in West Bengalen schrikbarend laag is en er in een straal van tien kilometer geen andere goede school te vinden is. En het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt, zowel voor de regio als voor Familia zelf. Zo kan Familia Home uit de opbrengst van de school voor een deel zelfvoorzienend worden én kunnen de kinderen van Familia zelf gratis naar een goede school.

Voor de beginjaren was een bestaand gebouwtje voldoende om Familia School vanaf groep één op te bouwen. Inmiddels is de omvang van de school uitgegroeid tot bijna vijfhonderd leerlingen en is groep negen in het nieuwe schooljaar in april van start gegaan. Het gaat wat dat betreft voorspoedig.

De beoogde nieuwbouw van de school loopt achter op de planning door gebrek aan financiering. Van het totale plan is alleen de eerste vleugel gerealiseerd en daarmee zijn twaalf lokalen beschikbaar voor onderwijs. Dat is voor de huidige schoolgrootte prima. Maar als de Indiase overheid komt keuren, dan zal de school aan alle wettelijke eisen moeten voldoen. Dan is het nodig dat ook de hoofdvleugel met de praktijklokalen en de toiletgroepen klaar is. Er zal volgend jaar echt verder gebouwd moeten worden. En daarvoor ontbreekt op dit moment de financiering. Voor de bouw van de hoofdvleugel is circa drie ton euro's nodig en de helft daarvan zou eind dit jaar toegezegd moeten zijn om met de bouw te kunnen beginnen. Stichting Familia Nederland haalt jaarlijks ruim twintig duizend euro op, en dat is amper toereikend om de gierende inflatie bij te houden en zo komt die school er nooit. Er is een versnelling nodig en meer fondsenwerving buiten de kring van bestaande vrienden van Familia.

Het gaat om een duurzame investering met een groot maatschappelijk rendement dat nog jarenlang zal voortduren. En het laat de droom van K.C. thomas uitkomen en daar dragen wij met Familia Nederland graag zoveel mogelijk steentjes aan bij.

Daarom is het fantastisch dat meer dan honderd mensen mee gaan doen aan de Dam tot Dam loop op 20 & 21 september 2014 om te sporten en te sponsoren: 18 km wandelen, 4 EM Nightloop hardlopen, 105 km fietsen en 10 EM hardlopen. En er zijn nog startbewijzen beschikbaar.....

kijk op dam-tot-dam-loop om de fondsenwerving te kunnen volgen.

voor meer info email naar jan@familianederland.nl of bel naar 06.14677668 of stort op NL46 TRIO 0786 8297 45

Een duurzame investering met groot maatschappelijk rendement.


Het idee voor het bouwen van de school is negen jaar geleden voortgekomen uit de wens van Familia Home 'het weeshuis' om minder afhankelijk te worden van buitenlandse sponsoring . Er is toen uitvoerig overlegd met ouders van kinderen in de omliggende dorpen over de wenselijkheid voor een dergelijke school en om consensus te bereiken over de opzet van de school. Er blijkt grote behoefte te zijn aan goed Engelstalig onderwijs aan een gecertificeerde instelling, die de kinderen kansen biedt op een betere toekomst dan de generatie van hun ouders. In goed vertrouwen hebben de ouders hun kinderen aangemeld voor de school , die vanaf klas één langzaam aan is opgebouwd, in de stellige verwachting dat de bouw van de school en de certificering op tijd gerealiseerd zullen worden. En dat de meest begaafde kinderen de kans kunnen krijgen om door te kunnen studeren aan de universiteit. De ouders hebben er echt alles voor over om ervoor te zorgen dat het hun kinderen beter af zal gaan dan zijzelf. Zij zijn dan ook gemotiveerd om schoolgeld te betalen, in plaats van te kiezen voor gratis staatsonderwijs van onvoldoende kwaliteit en dan ook nog uitsluitend in het Bengali. Deze ontwikkeling is in heel West Bengalen te zien en private scholen maken dan ook winst. En daarmee zou aan een belangrijke doelstelling voor Familia Home kunnen worden voldaan en wordt de school tevens een vliegwiel voor lokale vooruitgang. Dankzij de éénmalige investering in de bouw van de school kan duurzaam een positieve cash flow gegenereerd worden en kan tevens een aanzienlijk maatschappelijk rendement worden gerealiseerd:

   1. Gebiedsontwikkeling: In de naburige dorpen leven voornamelijk mensen van de laagste kasten (tribals). Er gaat nu weinig geld om in de lokale economie. De kinderen kunnen profiteren van de economische ontwikkeling in Kolkata als ze beter geschoold worden.

   2. Sociale cohesie: De school zal openstaan voor kinderen van alle kasten en religies. Officieel bestaan er geen kasten meer, maar het systeem werkt nog behoorlijk door in de samenleving. Gemeenschappelijk onderwijs zal de sociale cohesie van het gebied versterken.

   3. Werkgelegenheid: De school zal werkgelegenheid bieden aan zo'n 90 fte leraren, 20 fte administratief en ondersteunend personeel en dan nog de nodige chauffeurs.

   4. Loopbaanperspectief: De school biedt uitzicht op beter betaald werk voor circa 100 afstudeerders per jaar en biedt ook kansen op doorstuderen aan de universiteit.

   5. Kansen voor de allerarmsten: Tenminste 10% van alle leerlingen verkrijgt gratis toegang tot de school en daarmee worden kansen gecreëerd voor een sprongsgewijze ontwikkeling naar een betere toekomst voor jaarlijks circa 10 kansarme kinderen. Dit zal met name de kinderen van Familia Home 'veelal meisjes' kans bieden op gratis goed onderwijs.

Het gebouw wordt neergezet voor tenminste 50 jaar. In die periode zullen zo'n 5.000 kinderen de school gaan bezoeken. Dat betekent dat er minder dan 100 euro per kind hoeft te worden geïnvesteerd. Dat is een kleine specifieke investering met een groot maatschappelijk rendement.

Als de bouw van de school onverhoopt niet door zou gaan betekent dit voor het overgrote deel van alle kinderen dat zij géén goed Engelstalig onderwijs zullen kunnen volgen maar staatsonderwijs van matige kwaliteit in het Bengali en daarmee wordt hun toekomstperspectief significant kleiner. De alternatieven zijn beperkt, omdat de vergelijkbare scholen te ver weg zijn en/of te duur. En het perspectief voor Familia Home op het deels voorzien in eigen behoefte zal uit het zicht raken en nog maar heel weinig kinderen van Familia zullen dan nog goed Engelstalig onderwijs kunnen volgen.

Het adagium van Familia Home is "Dare & Hope" en dat is al vaak met veel succes bewaarheid geworden in de 37 jaar van haar bestaan. Laat dit ook gelden voor de realisatie van de school.

"Gun ze een kans, geef ze een school."


voor meer info email naar jan@familianederland.nl of bel naar 06.14677668 of stort op NL46 TRIO 0786 8297 45
IBAN NL 46 TRIO 078.68.29.745
Steun Familia India en word donateur!

KLIK HIER

Actuele Donaties

Familia Nederland heeft dit jaar 12.500 euro overgemaakt voor de school van Familia India.
We halen nu geld op voor de afbouw van de toiletten op de 3e en 4e vloer! Doet u mee? 

Waarom Doneren?

We cannot do great things, only small things with great love"
Mother Theresa, inspirator
"transparante organisatie"
BV, donateur
"Vanwege ANBI-status"
T. en M. V., donateurs.

Contact

Stichting Familia Nederland Bredaweg 46 1324XX Almere
00316 11954868
Triodosbank 78.68.29.745
IBAN NL46TRIO0786829745
info@familianederland.nl